GDPR – Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vážený návštevníci,

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiava spoločnosť PR PRODUCTION s. r. o. sídlo: Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 53 572 394, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150413/B (ďalej aj „prevádzkovateľ“)  tieto zásady spracúvania osobných údajov:

 • zásada zákonnosti: Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. V rámci tejto zásady prevádzkovateľ dotknutú osobu informuje o podmienkach spracúvania osobných údajov a následne jej údaje skutočne spracúva v súlade s týmito informáciami. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje  na právnych základoch stanovených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (pozn.: po ang. General Data Protection Regulation, ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), pričom dodržiava nie len Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov ale aj iné relevantné právne predpisy.
 • zásada obmedzenia účelu: Osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne uvedený a legitímny účel. Spracúvať získané osobné údaje na iný účel, ktorý nie je zlučiteľný s pôvodným účelom, je zakázané.
 • zásada minimalizácie údajov: Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ nespracúva také osobné údaje, ktoré sú nadbytočné, nepotrebné a nie sú nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu.
 • zásada správnosti: Prevádzkovateľ spracúva len správne a aktuálne osobné údaje. Ak prevádzkovateľ zistí, že osobné údaje nie sú správne, prijme všetky dostupné opatrenia na ich opravu alebo vymazanie.
 • zásada minimalizácie uchovávania: Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu. Keď prevádzkovateľ spracúvanie na daný účel skončil, osobné údaje zlikviduje.
 • zásada integrity a dôvernosti: Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Za týmto účelom prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia.
 • zásada zodpovednosti: Skutočnosť, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a dodržiava všetky svoje povinnosti, sú zadokumentované.

1. Účely spracúvania a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

1.1 Spracovanie osobných údajov za účelom zverejnenia tvorivej práce prevádzkovateľa (fotografie)

Účelom je prezentácia výsledkov tvorivej činnosti a práce prevádzkovateľa pre získanie nových potencionálnych klientov na webovej stránke prevádzkovateľa: https://prpromotion.eu. Osobné údaje sú spracúvané na marketingové účely.

Právnym základom pre zverejnené fotografie ako výsledkov tvorivej práce prevádzkovateľa tam, kde sa neuplatní výnimka podľa ust. § 78 ods. 1 Zákona je právnym základom písomný súhlas dotknutej osoby. Súhlas dotknutej osoby zabezpečuje na základe zmluvy o sprostredkovaní klient prevádzkovateľa, z ktorého spoločenskej akcie fotografia pochádza, pokiaľ tento písomne neudelíte priamo nám. Súhlas dotknutej osoby – zákonného zástupcu sa vyžaduje vždy, ak predmetom zverejnenia majú byť osobné údaje neplnoletého – dieťaťa.

V prípade, ak z objektívnych príčin nie je možné zabezpečiť súhlas dotknutej osoby pre vyhotovovanie a následné prípadné zverejňovanie fotografií (napr. nemožnosť vopred identifikovať účastníkov, veľký počet účastníkov, podmienky podujatia a pod.), právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Za týmto účelom vyhotovil prevádzkovateľ test proporcionality.

1.2 Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: Fyzické osoby – bližšie neurčený okruh osôb účastníkov (fyzických osôb) spoločenského podujatia alebo inej udalosti na základe súhlasu klienta, kde vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prevádzkovateľ na základe zmluvy s klientom.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: Spracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov – biometrické osobné údaje: Fotografia a/alebo obrazovo zvukový záznam fyzickej osoby – účastníka podania. V nevyhnutnom prípade meno/priezvisko fyzickej osoby – alebo iný údaj zachytený na fotografii / obrazovo zvukového záznamu (napr. menovka).

Kategórie príjemcov: Príjemcom sme my (prevádzkovateľ) a záujemca – návštevník webovej stránky prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín. Zobrazenie webovej stránky z tretej krajiny je však dostupné.

1.3 Lehoty na vymazanie

Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže po uplynutí 10 rokov odo dňa ich získania od dotknutej osoby, ak dotknutá osoba neurčí inak. Lehota bola stanovená v súvislosti s prípadným obhajovaním právnych nárokov v pasívnom spore podľa ust. § 106, 107 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.4 Spracovanie osobných údajov za účelom marketingu a online identifikátorov (cookies)

Osobné údaje sú spracúvané na zasielanie marketingových informácii a s tým súvisiace marketingové účely. Osobné údaje sú spracované, zabezpečené a uchované prostredníctvom služby Google Analytics, ktorú prevádzkuje Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Tieto cookies slúžia primárne na analýzu fungovania a správania návštevníkov na stránke. Nedokážeme prostredníctvom zbieraných dát identifikovať konkrétneho návštevníka, no umožňuje nám to zaradiť návštevníkov do anonymizovaných zoznamov podľa toho, čo konkrétne ich na stránke zaujalo. Prostredníctvom týchto dát vieme poskytovať relevantnejšiu reklamu a informácie.

Právnym základom v prípade nového zákazníka je súhlas dotknutej osoby podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Písomný súhlas s používaním cookies udelí dotknutá osoba formou elektronických prostriedkov na webových stránkach prevádzkovateľa:

 • wearepr.sk
 • prproduction.eu
 • prpromotion.eu

Právnym základom v prípade stáleho zákazníka (po udelení súhlasu) je plnenie zmluvných povinností podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5 Opis kategórii dotknutých osôb a ich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu:

 • Fyzické osoby
  • Identifikačné údaje: Meno, Priezvisko, Titul,
  • Kontaktné údaje: Adresa trvalého pobytu, E-mailová adresa, prípadne Telefónne číslo, online identifikátor, IP adresa, približná poloha prístupu na stránku, operačný systém, názov prehliadanej stránky resp. konkrétneho súboru, dátum a čas požiadavky, verzia prehliadača užívateľa.
 • Kategórie príjemcov: Príjemcom sme my (prevádzkovateľ) a záujemca – návštevník webovej stránky prevádzkovateľa. Zobrazenie webovej stránky z tretej krajiny je dostupné.

2. Lehoty na vymazanie

Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže po uplynutí 2 rokov odo dňa ich získania od dotknutej osoby, ak dotknutá osoba neurčí inak. V prípade spracúvania osobných údajov na základe plnenia zmluvných povinností prevádzkovateľ vymaže osobné údaje po uplynutí 2 rokov odo dňa zániku zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

3. Práva podľa Nariadenia GDPR a Zákona

Dovoľujeme si Vás zároveň informovať o Vašich právach podľa Nariadenia GDPR a Zákona Dotknuté osoby majú nasledovné práva:

 • Právo na prístup k údajom: Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
 • Právo na opravu: Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 
 • Právo na vymazanie: Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme,
  • ak už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
  • odvoláte svoj súhlas;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • Právo na obmedzenie spracúvania: Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, pokiaľ
  • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
  • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
  • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až dokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytla osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
 • Právo namietať: Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
  • z dôvodu nášho oprávneného záujmu;
  • vytvárania zákazníckeho profilu;
  • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

4. Kontakt

S vašou žiadosťou, napr. z dôvodu nesúhlasu alebo odvolaniu súhlasu so zverejnením fotky, na ktorej sa nachádzate – sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • jednoducho nás kontaktujte na mailovej adrese weare@prpromotion.eu,
 • doručením písomnej žiadosti prostredníctvom poštového podniku na našu adresu.

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku ich vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Ďakujeme!